Bắt đầu dùng thử Miễn phí

Người dùng có thể sử dụng với bảng không giới hạn. Dùng thử không tính phí

FREE

0

VND/ NGƯỜI/ THÁNG Đăng ký ngay
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhở qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone

BASIC

10.000

VND/ NGƯỜI/ THÁNG Thêm tính năng thống kê bảo hiểm xã hội, duyệt phép online 1 cấp Đăng ký ngay
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhở qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone

ESSENTIAL

12.000

VND/ NGƯỜI/ THÁNG Thêm tính năng quản lý tích hợp máy chấm công, duyệt phép online nhiều cấp Đăng ký ngay
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhở qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone

PROFESSIONAL

15.000

VND/ NGƯỜI/ THÁNG Thêm tính năng quản lý tính lương nhân viên Đăng ký ngay
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhở qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone

ENTERPRISE

21.000

VND/ NGƯỜI/ THÁNG Thêm tính năng chấm công bằng định vị GPS và nhận diện khuôn mặt qua điện thoại Đăng ký ngay
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Tích hợp chấm công bằng định vị GPS và nhận diện khuôn mặt qua điện thoạ
 • Quản lý tuyển dụng
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhở qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone